Integritets­policy

Dataskyddsförordningen för SVERIGE och EU nu gällande direktivstartdatum 2018-05-25.

(GDPR, The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Den personliga informationen som StreetCoin AB samlar in om dig hanteras på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till din integritet. StreetCoin AB behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med intresseanmälan, ansökan och/eller avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal. StreetCoin AB kan även komma att till exempel spela in telefonsamtal och spara epostkommunikation.

Ändamål med personuppgifts­behandlingen

StreetCoin AB behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan i detta avsnitt.

Förberedelse och administration av avtal (fullgörande av avtal)

Det huvudsakliga ändamålet med StreetCoin AB s behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och registrera de personuppgifter som krävs inför ett ingående av ett avtal med dig samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Att du tillhandahåller personuppgifter är en förutsättning för att StreetCoin AB ska kunna ingå avtal med dig.

Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse)

I anslutning till stycket ovan (Förberedelse och administration av avtal) sker också behandling av personuppgifter för att StreetCoin AB ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Exempel på sådan behandling är behandling av personuppgifter för att uppfylla de krav som finns i till exempel bokföringslagstiftningen och penningtvättslagen. Det kan också vara kontroll av personuppgifterna mot sanktionslistor som StreetCoin AB enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig att göra eller tillämpar i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster.

Marknads- och kundanalyser samt systemutveckling och marknadsföring (berättigat intresse)

Personuppgifter behandlas också för utförande av marknads- och kundanalyser samt systemutveckling, som ett led i StreetCoin AB s affärsutveckling i syfte att förbättra bolagets produkter och tjänster gentemot kunderna. Kundanalyser görs även för att motverka bedrägerier.

Personuppgifter kan även behandlas som underlag för marknadsföring. När behandling sker för marknadsföringsändamål kan även profilering förekomma för att rikta anpassade erbjudanden till dig som kund. Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen och vistelseort.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke varför du eller annan som är registrerad i särskild ordning, i samband med undertecknande av det aktuella dokumentet, lämnar ett uttryckligt samtycke till att personuppgifterna får behandlas för de ändamål som angivits ovan. Ett exempel på när samtycke för behandling av personuppgifter krävs är när de personuppgifter som lämnas till StreetCoin AB innehåller känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter som entydigt identifierar en fysisk person, uppgifter om hälsa samt uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. StreetCoin AB har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, varför uppgifterna då inte längre kan läggas till grund för en ansökan eller ett avtal.

Tider under vilka personuppgifter sparas

StreetCoin AB sparar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt. Personuppgifterna kommer att sparas så länge det finns ett avtalsförhållande mellan dig och bolaget. Det finns i vissa fall lagstiftning som gör att StreetCoin AB måste spara uppgifterna under längre tid som till exempel för att bolaget ska uppfylla gällande lagstiftning avseende preskription (10 år), motverkade av penningtvätt (5 år) och bokföring (7 år).


Behandling av personuppgifter av annan än StreetCoin AB

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om banksekretess, ske av bolag i koncernen och av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster, exempelvis Upplysningscentralen (UC). Den rättsliga grunden för behandlingen är StreetCoin AB s fullgörande av avtal eller på grund av bolagets berättigade intresse.

Profilering

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen och vistelseort. Profilering används av bolaget för exempelvis marknads- och kundanalyser, systemutveckling, marknadsföring, vid automatiserade beslut (se nedan) och vid transaktionsmonitorering för att motverka bedrägerier. Den rättsliga grunden för profilering är bolagets berättigade intresse, rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal och/eller samtycke. I det fall samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen kommer kunden att få lämna ett samtycke till sådan behandling.

Automatiserade beslut

Bolaget använder sig i vissa fall av automatiserat beslutsfattande. Det kan exempelvis vara ett automatiserat godkännande/avslag på en ansökan via Internet. Kunden har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för kunden eller i betydande grad påverkar kunden på annat sätt. Bolaget har dock rätt att använda sig av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan kunden och bolaget eller om kunden har gett sitt samtycke.

Kundens rättigheter

Nedan beskriver vi de viktigaste nyheterna som Dataskyddsförordningen innebär för dig som är kund hos StreetCoin AB eller av annan anledning är registrerad hos oss.

Registerutdrag

Du som är kund hos StreetCoin AB har på samma sätt som tidigare rätt att få information om vilka personuppgifter som bolaget behandlar om dig (registerutdrag). En nyhet är att en begäran om sådan information inte bara kan göras skriftligen med vanligt brev utan även kan göras på annat sätt, exempelvis elektroniskt. En förutsättning för att du ska få registerutdrag är som tidigare att bolaget kan identifiera dig på ett säkert sätt så att obehöriga inte ges möjlighet att ta del av dina uppgifter.

Dataportabilitet

En annan nyhet är att du också kan begära att få ut en elektronisk kopia av informationen som visar vilka personuppgifter du själv har tillhandahållit StreetCoin AB och som bolaget behandlar elektroniskt. Du har möjlighet att begära att uppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig, när det är tekniskt möjligt. En sådan begäran om dataportabilitet görs på samma sätt som en begäran om registerutdrag och liksom i det fallet är det nödvändigt att StreetCoin AB kan identifiera dig på ett säkert sätt så att obehöriga inte ges möjlighet att ta del av personuppgifterna.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och även komplettera personuppgifterna om dessa är ofullständiga.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Dataskyddsförordningen innehåller en rätt för dig att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för det ändamål som de har samlats in. För StreetCoin AB finns dock i vissa fall annan lagstiftning som gör att bolaget inte alltid omedelbart kan radera data på detta vis. StreetCoin AB är skyldig att spara en del av dina personuppgifter under viss tid för att kunna uppfylla krav i lagstiftning om exempelvis bokföring, motverkande av penningtvätt, bedrägerier eller på grund av regler om preskription.

Direktreklamspärr

Du kan även i fortsättningen begära spärr mot direktmarknadsföring från StreetCoin AB (s.k. direktreklamspärr).

Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss på GDPR@Streetcoin.se. Du kan också läsa om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida.

Denna Personuppgiftspolicy gäller alla StreetCoin AB’s alla webbplatser, online-program, mobilapplikationer s.k. mobilappar som hänvisar till eller länkas till våra tjänster. Denna personuppgiftspolicy gäller oavsett om du använder en dator, mobiltelefon, pekplatta eller uppkopplad TV för att få tillgång till våra tjänster.

Information som StreetCoin AB samlar in avser all information som är tillgänglig Streetcoin AB om personer som använder tjänster som StreetCoin AB erbjuder.

 • information som du själv ger oss för att StreetCoin AB skall kunna registrera dig som användare och kunna leverera tjänsterna enligt gällande användarvillkor.
 • information som vi samlar in genom din användning av våra tjänster
  information vi får från tredje part.
 • vi kan dessutom be om ditt samtycke till att vi samlar in information som inte beskrivs i personuppgiftspolicy.

Hur vi använder och delar information:

 • tillhandahålla begärda tjänster;
 • förstå hur du använder våra tjänster så att vi kan förbättra din upplevelse;
 • tillhandahålla anpassat innehåll och personlig information med ditt samtycke.

Vi kan dela din information med:

 • dotterbolag — StreetCoin AB’s bolagsfamilj
 • affärspartners — betrodda företag, medlemsföretag som kan ge dig information om produkter och tjänster som kan intressera dig
 • tjänsteleverantörer — företag som tillhandahåller tjänster för eller på uppdrag av StreetCoin AB
 • rättsväsendet — när vi är skyldiga att göra det eller för att skydda StreetCoin AB och dess användare.
 • Vi ger ut statistik och liknande information till juridisk person som är medlem och ingått avtal om att använda StreetCoin AB’s tjänster. Statistiken baseras endast på de användare som är medlemmar hos respektive juridisk person/handlare. Den information som kan samlas består av medlemmars användning, transaktioner, regioner m.m. Den information som INTE lämnas ut är personuppgifter som kan identifiera en fysisk person/du som kund och medlem.

Definitioner

Behandling (av personuppgifter)

Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

Blockering (av personuppgifter)

En åtgärd som vidtas för att personuppgifterna skall vara förknippade med information om att de är spärrade och om anledningen till spärren och för att personuppgifterna inte skall lämnas ut till tredje man annat än med stöd av 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Mottagare

Den till vilken personuppgifter lämnas ut. När personuppgifter lämnas ut för att en myndighet skall kunna utföra sådan tillsyn, kontroll eller revision som den är skyldig att sköta, anses dock inte myndigheten som mottagare.

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Samtycke

Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

OBS! Viktigt

Det är även viktigt att du besöker vår integritetspolicy ofta för att ta del av uppdateringar. Om vi uppdaterar personuppgiftspolicyn kommer vi att informera dig om förändringar vi anser vara viktiga genom meddelanden via våra relevanta tjänster. Genom att besöka eller använda våra tjänster efter att vi har publicerat ett sådant meddelande, samtycker du till de nya rutiner som framgår av uppdateringen. Den mest aktuella versionen av vår integritetspolicy kommer alltid att finnas åtkomlig via länkar i våra tjänster. Du kan kontrollera ”startdatum och version” som anges längst upp för att se när personuppgiftspolicyn senast uppdaterades.

Du söker kontakt med personuppgiftsansvarig hos StreetCoin AB genom att skicka e-post till info@streetcoin.se där ämnesraden skall innehålla ordet ”integritet”. Ditt namn och telefonnummer skall finnas med i din e-post till bolaget för att StreetCoin AB så snart tillfälle ges skall kunna besvara dina frågor.

StreetCoin 2021-02-09